Εφαρμογή για φορητές συσκευές και δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με εφαρμογές SingularLogic.

Meet moRE plus

Όλη η απαιτούμενη υποδομή φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, το οποίο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και την ασφάλεια για την ακεραιότητα των δεδομένων, που διακινούνται και φυλάσσονται σε αυτό.